wełna_mineralna

Izolacyjność cieplna przegród budowlanych WT 2021

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) wprowadziło zaostrzenie wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej przegród budowlanych. W broszurach i konspektach projektów gotowych pojawia się często określenie, że projekt spełnia wymagania WT 2021 lub jest zgodny z wymienionymi warunkami

Co oznacza skrót WT 2021?

W taki sposób określa się wymagania, które dotyczą budynków projektowanych i  powstających od 31 grudnia 2020 r. Od tego momentu maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła zostały obniżone, co oznacza, że spełnienie warunków dotyczących izolacyjności poszczególnych przegród budowlanych jest coraz trudniejsze. Inwestor planujący wybudować swój dom musi jeszcze dokładniej zastanowić się jaki rodzaj ogrzewania wybrać oraz jakie materiały będą w stanie dobrze zaizolować budynek. Warto przemyśleć powyższe kwestie przed zakupem projektu budowlanego, zwłaszcza przy dzisiejszych cenach materiałów izolacyjnych.

Współczynnik przenikania ciepła U

Współczynnik przenikania ciepła U określa ilość energii cieplnej, która przenika przez przegrody budowlane. Określa się go jako ilość ciepła (energii) przenikającego przez przegrodę o jednostkowym polu powierzchni i przy założeniu, że między powierzchniami tej przegrody panuje różnica temperatur równa jednostce temperatury (1 Kelwin). Im mniejszy jest współczynnik, tym lepsza izolacyjność cieplna przegrody. Współczynnik przenikania ciepła przegrody jest kluczową właściwością decydującą o jakości  cieplnej  przegrody. Współczynnik U wyrażony jest W/m2*K.

Im niższa wartość współczynnika przenikania ciepła, tym straty ciepła w budynku będą mniejsze. Wartość tego współczynnika zależy od rodzaju i grubości materiału, z którego wykonana jest dana przegroda, charakteru przegrody oraz różnicy temperatur na powierzchni obydwu stron przegrody.

Wartości maksymalne współczynnika przenikania ciepła wg WT2021

Maksymalne wartości współczynnika U zawarte są w załączniku nr 2 warunków technicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065). Obliczone wartości dla poszczególnych przegród budowlanych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych nie mogą przekroczyć wartości podanych w poniższej tabeli.

IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH W DOMACH JEDNORODZINNYCH
Wartości maksymalne współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych

Lp.

Rodzaj przegrody i temperatura  w pomieszczeniu

Współczynnik przenikania ciepła UC(max)  [W/(m2·K)]

od 1 stycznia 2017 r.

od 31 grudnia 2020 r.

1

2

3

1.Ściany zewnętrzne0,230,20
2.Ściany wewnętrzne  
– oddzielające poszczególne pomieszczenia1,001,00
– oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego0,300,30
3.Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnychbrak  wymagańbrak  wymagań
4.Dachy, stropodachy0,180,15
5.Podłogi na gruncie0,300,30
6.Stropy międzykondygnacyjne1,001,00
IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH W DOMACH JEDNORODZINNYCH
Wartości maksymalne współczynnika przenikania ciepła okien, drzwi balkonowych oraz zewnętrznych  i powierzchni przezroczystych nieotwieralnych
Lp.Rodzaj przegrody i temperatura  w pomieszczeniuWspółczynnik przenikania ciepła UC(max)  [W/(m2·K)]
od 1 stycznia 2017 r.od 31 grudnia 2020 r.
123
1.Okna (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:1,100,90
2.Okna połaciowe1,301,10
3.Okna w ścianach wewnętrznych1,301,10
4.Drzwi  w przegrodach  zewnętrznych  lub  w przegrodach  między  pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi1,501,30
5.Okna  i drzwi  zewnętrzne  w przegrodach  zewnętrznych  pomieszczeń nieogrzewanychbez wymagańbez wymagań

Podsumowanie

Izolacyjność przegród budowlanych jest bardzo istotnym punktem podczas wyboru projektu domu jednorodzinnego, jak i podczas jego projektowania. Przy coraz wyższych cenach energii elektrycznej oraz nośników energii nieodnawialnej takich jak węgiel kamienny, ropa naftowa oraz gaz ziemny musimy się zastanowić na wczesnym etapie planowania inwestycji, jaki rodzaj ogrzewania budynku zastosujemy oraz jakie materiały będą optymalnym wyborem zarówno pod względem oferowanych właściwości izolacyjnych, jak i pod względem ekonomicznym.

Jeśli jesteś zainteresowany projektem indywidualnym, który spełnia wymagania stawiane w warunkach technicznych, a przy tym jest ekonomiczny w budowie, to zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania oferty na Projekt Twojego Domu.