projekt_budowlany

Co zawiera projekt budowlany?

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane w 2020 r. przyniosła zmiany w zakresie formy projektu budowlanego. Aktualne przepisy mówią o podziale projektu budowlanego na trzy części:
– projekt zagospodarowania działki lub terenu
– projekt architektoniczno-budowlany
– projekt techniczny

Projekt budowlany jako załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę

Zgodnie z art. 33 ust. 1 Prawa budowlanego do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć jedynie projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci papierowej – w 3 egzemplarzach lub w formie elektronicznej, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Do wniosku o pozwolenie na budowę Inwestor nie musi składać już projektu technicznego, w którym znajduje się projekt konstrukcyjny oraz projekty instalacji branżowych.

wniosek_pozwolenie

Zakres i forma poszczególnych części projektu budowlanego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego § 5. 1. oprawia się następujące elementy projektu budowlanego:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu;
2) projekt architektoniczno-budowlany
3) projekt techniczny
4) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w ustawie Prawo budowlane

Projekt zagospodarowania działki (PZD lub PZT)

Projekt ten zawiera określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki, projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, zestawienie powierzchni działki, informacje o  rodzaju  ograniczeń  w zabudowie  i zagospodarowaniu  terenu, informacje o tym, czy budynek wpisany jest do rejestru zabytków, dane określające wpływ eksploatacji górniczej, dane o wpływie na środowisko, inne informacje wynikające ze specyfiki obiektu oraz informację o obszarze oddziaływania obiektu.

Część rysunkowa projektu zagospodarowania działki zawiera:
– orientację położenia działki lub terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata oraz granice działki lub terenu;
– usytuowanie i obrys istniejących oraz projektowanych obiektów budowlanych, w tym urządzeń budowlanych z nimi związanych,
– układ komunikacji wewnętrznej terenu, ukształtowanie terenu, układ istniejącej oraz projektowanej zieleni
– układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, w tym: wodociągowych, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych lub służących do oczyszczania ścieków, elektrycznych oraz telekomunikacyjnych

adaptacja_mapa

Projekt architektoniczno-budowlany (PAB)

W części opisowej projektu PAB należy umieścić informacje o rodzaju i kategorii obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego. Należy przestawić także zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego, układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego, w tym jego wygląd zewnętrzny. Kolejnym punktem są charakterystyczne parametry obiektu budowlanego takie jak kubatura, powierzchnia, wysokość, długość, szerokość, średnica, liczba kondygnacji. W opisie należy umieścić również opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego. W przypadku budynków mieszkalnych trzeba podać także liczbę lokali mieszkalnych i użytkowych. Opis techniczny powinien zawierać parametry techniczne charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko, zarówno podczas budowy jak i w czasie eksploatacji W projekcie architektoniczno-budowlanym powinna znaleźć się także analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło oraz analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę. Projekt powinien zawierać informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego oraz dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.
Jak widać są to podstawowe informacje na temat wymiarów oraz wyglądu budynku, jego charakterystyki energetycznej oraz odziaływania na środowisko.

Część rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera:
– rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów
– charakterystyczne przekroje, z nawiązaniem do poziomu terenu, ukazujące powiązanie z podłożem oraz przyległymi obiektami,
– widoki elewacji oraz dachu lub przekrycia, w tym jego wyglądu zewnętrznego ze wszystkich widocznych stron,

adaptacja_parter

Projekt techniczny (PT)

W opisie projektu technicznego należy zawrzeć rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego, podstawowe wyniki obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dołącza się również ekspertyzę techniczną obiektu. W treści opisu powinny znaleźć się informacje na temat geotechnicznych warunków i sposobu posadowienia obiektu budowlanego oraz rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych. Projektanci instalacji branżowych muszą przygotować opis rozwiązań niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych, sposobu powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi oraz rozwiązań i sposobu funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych. W projekcie należy umieścić również dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej oraz charakterystykę energetyczną budynku.

Część rysunkowa projektu technicznego zawiera co najmniej:
– rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego, w tym widok dachu lub przekrycia oraz przekroje i elewacje konieczne do przedstawienia:
– rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych oraz rozwiązań materiałowych obiektu budowlanego i jego powiązania z podłożem oraz przyległymi obiektami budowlanymi,
– położenia sytuacyjno-wysokościowego i skrajnych parametrów instalacji i urządzeń technologicznych
– rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych wraz z niezbędnymi szczegółami budowlanymi, mającymi wpływ na właściwości cieplne i szczelność powietrzną przegród
– podstawowe urządzenia instalacji ogólnotechnicznych i technologicznych lub ich części
– zasadnicze elementy wyposażenia instalacyjno-budowlanego

oparcie kratownicy naprezenia

Podsumowanie

Nowe przepisy sprawiły, że urząd w trakcie weryfikacji wniosku o pozwolenie na budowę nie będzie już sprawdzał, czy w projekcie budowlanym są zawarte projekty instalacji branżowych oraz projekt konstrukcyjny. Mimo że zakres projektu technicznego jest opisany w rozporządzeniu, to zarówno organ administracji architektoniczno-budowlanej, jak i później organ nadzoru budowlanego nie będzie sprawdzał zgodności projektu technicznego z rozporządzeniem. Zatem cała odpowiedzialność za projekt techniczny jest teraz przerzucona na projektantów poszczególnych branż.