FAQ - najczęściej zadawane pytania

Decyzja o Warunkach Zabudowy to jeden z najistotniejszych dokumentów w procesie inwestycyjnym, szczególnie gdy planujesz budowę na działce, dla której nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

1. Czym Jest Decyzja o Warunkach Zabudowy?

  • To instrument planowania przestrzennego, który określa warunki i cechy, jakie musi spełnić planowana inwestycja.
  • Decyzja dotyczy zmiany zagospodarowania terenu, np. budowy obiektu budowlanego lub innych robót budowlanych.

2. Kiedy Warto Starać Się o Decyzję o Warunkach Zabudowy?

   • Jeśli nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   • Przy zmianie sposobu zagospodarowania terenu, np. budowie, rozbudowie, nadbudowie budynku lub innych pracach budowlanych.
   • Decyzja jest potrzebna, jeśli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę lub prowadzi do zmiany zagospodarowania terenu.

3. Warunki Wydania Decyzji o Warunkach Zabudowy

   • Co najmniej jedna sąsiednia działka musi być zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy.
   • Decyzja jest wydawana na wniosek inwestora po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego.

4. Jak Załatwić Sprawę?

Możesz załatwić sprawę:

   • Osobiście w urzędzie;
   • Listownie;
   • Elektronicznie przez portal e-Budownictwo z użyciem Profilu Zaufanego.

Koszt uzyskania decyzji o warunkach zabudowy wynosi 598 zł, jednakże dla właściciela nieruchomości jest ona bezpłatna.

Mapa do celów projektowych jest istotnym narzędziem w procesie inwestycyjnym, szczególnie przy planowaniu budowy domu jednorodzinnego jak i większych inwestycji. Poniżej wyjaśnimy, czym jest ta mapa i jakie informacje zawiera.

 • Mapa do celów projektowych to opracowanie geodezyjne, które jest bazą dla sporządzenia Projektu Zagospodarowania Działki lub Terenu.
 • Na tej mapie znajdują się wszystkie najważniejsze i aktualne informacje o działce, jej uzbrojeniu oraz obiektach znajdujących się na działce.
 • Mapę zamawiamy u Geodety, który posiada odpowiednie uprawnienia do wykonania takiej mapy.

Etapy Wykonania Projektu Indywidualnego:

1. Konsultacja

Na początku uzyskujemy od ciebie szczegółowe wytyczne dotyczące przyszłego domu. Architekt omawia z tobą koncepcję domu.

2. Koncepcja

Następnie na podstawie Twoich wytycznych projektant przygotowuje koncepcję architektoniczną, którą przesyła Ci do akceptacji.

3. Projekt Architektoniczny

Po zaakceptowaniu koncepcji Architekt opracowuje dokumentację architektoniczną i współpracuje z Tobą przez cały proces projektowania.

4. Dokumentacja budowlana 

Projekt obejmuje dokumentację architektoniczną, konstrukcyjną oraz projekty instalacji wewnętrznych.

Zawartość projektu budowlanego:
1. Projekt zagospodarowania działki, który obejmuje:

 • opis techniczny;
 • plan zagospodarowania działki wykonany na mapie do celów projektowych.

2. Projekt architektoniczno-budowlany, na który składają się:

 • opis techniczny;
 • rysunki architektoniczne;
 • analiza możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii;
 • opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu.

3. Projekt techniczny, który zawiera:

 • projekt konstrukcyjny budynku, w tym opis techniczny, podstawowe wyniki obliczeń statyczno-wytrzymałościowych oraz schematy konstrukcyjne;
 • projekt branży sanitarnej, w tym opis techniczny, rzuty instalacji sanitarnych, obliczenia techniczne;
 • projekt branży elektrycznej, w tym opis techniczny, obliczenia techniczne oraz rzuty instalacji elektrycznej i oświetleniowej;
 • charakterystykę energetyczną budynku.

Dodatkowe elementy dokumentacji:

 • wizualizacja architektoniczna;
 • projekt przydomowej oczyszczalni ścieków;
 • projekty przyłączy.

Indywidualny projekt budynku jest opracowywany specjalnie dla Ciebie. Cena projektu zależy od zakresu prac oraz ich stopnia skomplikowania, wymiarów budynku i specyfikacji projektu. Podczas ustalania kosztu prac projektowych bierzemy pod uwagę skomplikowanie bryły budynku, rodzaj konstrukcji oraz instalacji wewnętrznych.
Często dochodzą też formalności związane z uzyskaniem wymaganych dokumentów oraz pozwolenia na budowę.

Jeśli chcesz otrzymać ofertę na wykonanie projektu indywidualnego, napisz do nas.

Podczas wykonywania adaptacji projektu typowego możemy wprowadzić wszelkie zmiany, które zażyczy sobie inwestor. Zazwyczaj zgoda na dokonanie zmian w projekcie jest dodawana podczas jego zakupu. W przeciwnym wypadku możemy wystąpić o zgodę indywidualną na wykonanie zmian w dokumentacji projektowej.

Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej jest kluczowym etapem w procesie budowy, szczególnie jeśli chodzi o konstrukcje stalowe.

1. Definicja Projektu Wykonawczego Konstrukcji Stalowej:

   • Projekt wykonawczy to szczegółowa dokumentacja techniczna, która precyzyjnie określa wszystkie elementy konstrukcji stalowej.
   • Jest to podstawa dla producenta lub wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za wytwarzanie i montaż konstrukcji.

2. Zawartość Projektu Wykonawczego Konstrukcji Stalowej:

 • Rysunki wykonawcze
  To przede wszystkim rysunki zestawieniowe, rzuty konstrukcji oraz widoki ścian budynku. W dokumentacji wykonawczej znajdują się również detale poszczególnych połączeń konstrukcji stalowej. Są to szczegółowe rysunki, które wskazują, jakie elementy należy wyprodukować oraz jak je zmontować.
 • Specyfikacje materiałowe
  Określają rodzaje i parametry używanych materiałów (np. stali) oraz ich jakość. Przedstawione są również zestawienia materiałowe uproszczone bez podziału na detalowane elementy.
 • Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji
  Opisują obciążenia, wytrzymałość, stateczność i inne aspekty poszczególnych elementów konstrukcji budynku. Podają wytężenie danego elementu wraz z przedstawieniem warunków normowych.

Podsumowując, projekt wykonawczy konstrukcji stalowej jest kluczowym dokumentem, który zapewnia prawidłowe wykonanie konstrukcji stalowej.

Rysunki warsztatowe są rysunkami elementów konstrukcyjnych, które służą do wykonania elementu na warsztacie lub ewentualnie na budowie. Rysunki warsztatowe muszą być wykonane z dużą precyzją w odpowiedniej skali oraz z odpowiednią szczegółowością. Wykonawca danego elementu (firma prefabrykująca) musi mieć jednoznacznie określone, w jaki sposób wykonać dany element. Dokumentacja warsztatowa nie może dopuszczać swobodnych interpretacji wykonawcy. Na rysunkach warsztatowych musi zostać określona technologia wykonania danego elementu konstrukcyjnego, parametry techniczne oraz inne dane wynikające z charakteru projektowanego konstrukcji. Dlatego właściwym podmiotem do opracowania takiej dokumentacji jest Wykonawca konstrukcji stalowej, który dysponuje odpowiednią wiedzą z zakresu wytwarzania konstrukcji stalowej na warsztacie, zna stosowane technologie we własnym zakładzie oraz możliwości swoich zakładów produkcyjnych.

Rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej obejmują:

  • Detale połączeń spawanych i skręcanych;
  • Szczegółowe wymiary elementów;
  • Wymiary otworów;
  • Informacje o powierzchniach przygotowanych do spawania.

We współpracy z wykonawcami obiektów przygotowujemy projekty warsztatowe hal stalowych oraz innych budynków o konstrukcji stalowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U. 2012 poz. 463) dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych należy wykonać opinię geotechniczną. Opinia geotechniczna musi ustalać przydatność gruntów na potrzeby posadowienia obiektu oraz wskazywać kategorię geotechniczną danego obiektu budowlanego. Dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej, czyli np. budynków mieszkalnych 1- lub 2-kondygnacyjnych zakres badań geotechnicznych może zostać ograniczony do wierceń i sondowań oraz określenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartości parametrów geotechnicznych mogą być wyprowadzone przy wykorzystaniu lokalnych zależności korelacyjnych.