Wykonujemy

Formalności związane z budową

Załatwimy za Ciebie wszelkie formalności

Przed wykonaniem projektu należy uzyskać szereg dokumentów takich jak:
– decyzja o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. MPZP,
– mapa do celów projektowych wykonana przez uprawnionego geodetę,
– opinia geotechniczna wykonana przez uprawnionego geologa,
– inne uzgodnienia jeśli wymagane są przepisami prawa budowlanego lub odrębnymi np. zezwolenie na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej itp.,
– zaświadczenie o pochodzeniu i potwierdzeniu klasy bonitacyjnej gleby uzyskane od klasyfikatora gleb.

Współpracujemy z uprawnionym geodetą oraz geologiem

Przekrój geotechniczny
Wniosek o pozwolenie na budowę

Po wykonaniu projektu

Po wykonaniu projektu budowlanego składamy wniosek o pozwolenie na budowę jako pełnomocnik Inwestora w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta. 

Wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
– pełnomocnictwo do reprezentowania  inwestora
– potwierdzenie uiszczenia opłaty
– projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany (w postaci papierowej w 3 egzemplarzach lub w postaci elektronicznej.)
– decyzja o warunkach zabudowy (jeśli jest wymagana)
– inne dokumenty wymagane przepisami prawa np. oświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę

Na decyzję o pozwoleniu na budowę czeka się przeważnie od jednego do dwóch miesięcy. Urząd jest zobowiązany do wydania decyzji w terminie 65 dni od daty złożenia wniosku.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę rejestrujemy dziennik budowy i składamy zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych. Kierownik budowy potwierdza objęcie stanowiska oraz otrzymanie projektu technicznego przed rozpoczęciem budowy.

Przed rozpoczęciem budowy

Przed rozpoczęciem budowy należy:
– zabezpieczyć teren budowy,
– umieścić tablicę informacyjną budowy w widocznym miejscu,
– umieścić w widocznym miejscu ogłoszenie zawierające dane dotyczące, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Po zakończeniu budowy

Po zakończeniu robót budowlanych składamy zawiadomienie o zakończeniu budowy wraz z wymaganymi załącznikami:
– projektem technicznym,
– oświadczeniem kierownika budowy,
– protokołem badania szczelności instalacji gazowej,
– dokumentacją geodezyjną zawierającą wyniki inwentaryzacji geodezyjnej.

Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenie budowy, można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Dziennik budowy