decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o Warunkach Zabudowy

Decyzja o Warunkach Zabudowy to jeden z najistotniejszych dokumentów w procesie inwestycyjnym, szczególnie gdy na terenie inwestycji nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli na danym terenie nie ma ustanowionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sposób zagospodarowania terenu oraz warunków jego zabudowy określony zostaje w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Czym Jest Decyzja o Warunkach Zabudowy?

 • To instrument planowania przestrzennego, który określa warunki i cechy, jakie musi spełnić planowana inwestycja.
 • Decyzja dotyczy zmiany zagospodarowania terenu, np. budowy obiektu budowlanego lub innych robót budowlanych.
Decyzja określa parametry zagospodarowania terenu oraz wskaźniki kształtowania zabudowy takie jak:
 • linia zabudowy
 • wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do wyznaczonego terenu inwestycji
 • udział powierzchni biologicznie czynnej
 • szerokość elewacji frontowej
 • wysokość budynku
 • wysokość do okapu
 • geometria dachu
 • informacje dotyczące parametrów infrastruktury technicznej itp.

Poza tym w decyzji określone są warunki kształtowania i ochrony ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska i zdrowia ludzi. 

Kiedy Warto Starać Się o Decyzję o Warunkach Zabudowy?

 • Jeśli nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Przy zmianie sposobu zagospodarowania terenu, np. budowie, rozbudowie, nadbudowie budynku lub innych pracach budowlanych.
 • Decyzja jest potrzebna, jeśli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę lub prowadzi do zmiany zagospodarowania terenu.

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje w większości przypadków, wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu decyzji z odpowiednimi organami oraz uzyskaniu wymaganych uzgodnień lub decyzji.

Warunki Wydania Decyzji o Warunkach Zabudowy:

 • Co najmniej jedna sąsiednia działka musi być zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy.
 • Teren inwestycji musi mieć dostęp do drogi publicznej.
 • Istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
 • Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
 • Decyzja jest wydawana na wniosek inwestora po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego.

Gdzie i jak złożyć wniosek o warunki zabudowy?

Możesz załatwić sprawę:

  • Osobiście w urzędzie.
  • Listownie.
  • Elektronicznie przez e-Budownictwo z użyciem Profilu Zaufanego.

Procedura Uzyskania Decyzji:

 • Wniosek o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy składasz w urzędzie.
 • Opłatę skarbową można uiścić w momencie złożenia wniosku, przekazując ją na konto urzędu lub tradycyjnie.
Wypełnianie wniosku

Wyjątki od Decyzji o Warunkach Zabudowy:

Nie będziesz potrzebować decyzji o WZ, jeśli:

  • Chcesz dokonać jednorazowej, tymczasowej zmiany zagospodarowania terenu trwającej do roku.
  • Wykonujesz roboty budowlane związane z remontem, montażem lub przebudową, które nie zmieniają sposobu zagospodarowania terenu ani formy architektonicznej obiektu.

Opłata za wydanie decyzji

Poniżej przedstawiono informacje na temat kosztów związanych z uzyskaniem Decyzji o WZ:

 • Za wydanie decyzji o warunkach zabudowy konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 598 zł.
 • Zwolnione z tej opłaty są osoby prywatne, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi danej nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Ważność Decyzji o Warunkach zabudowy

Aktualnie decyzja o warunkach zabudowy jest ważna bezterminowo. Od 1 stycznia 2026 r. ma się to zmienić i decyzja o warunkach zabudowy będzie ważna przez 5 lat. Aby decyzja była ważna bezterminowo należy złożyć wniosek odpowiednio wcześniej, tak aby decyzja stała się prawomocna przed 1 stycznia 2026 r. 

formalności

Pomagamy inwestorom przejść przez cały proces związany z projektowaniem. Jeżeli jesteś zainteresowany zleceniem wszelkich formalności zarówno przed rozpoczęciem projektowania, jak i podczas budowy, zgłoś się do nas!